beste datingside introduksjon

kapitlet her uten hensyn til egen skyld, dersom eieren også driver, bruker eller innehar eiendommen.v. Srlige regler om avløpsanlegg.v. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. Departementet kan videre fastsette at vedtak etter loven kan treffes av andre enn forurensningsmyndighetene herunder privat rettssubjekt. Ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt brukt. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg) Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Kostnadene ved skjønnet skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen. (offentlig møte om virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer) Når det foreligger konsekvensanalyse etter 13 skal forurensningsmyndigheten i samarbeid med søkeren holde offentlig møte for drøfting av de forurensningsmessige følger virksomheten kan. (srlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vrt utilstrekkelig.

Billigste mobilabonnement (Topp 10 i Norge)beste datingside introduksjon

(endring og omgjøring av tillatelse) Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom 1) det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir. Ved avgjørelser etter første og tredje ledd skal det tas hensyn til kostnadene en endring eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring for øvrig vil medføre. Miljødirektoratet er klageinstans over vedtak truffet av fylkesmannen. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov. Hyper Light Drifter Special Edition. Denne lovs 10 gjelder tilsvarende for opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som trenger tillatelse etter første ledd.